10.23.2008

காட்டு வழி பாதை

தனியே போகுது பாதை
பாதையில் தனியே நான்...
நிழலே இல்லை இங்கே
நிஜமே எப்போதும்!

போதும் இந்த 4 வரி.

1 comment:

Earn Staying Home said...

ந‌ல்ல‌ பதிவு.