1.10.2008

விரைகிறேன்

இன்றைக்கும் நாளைக்கும் வேற்றுமை கற்பிக்க விரைகிறேன் நாளை என்னால் விரையாமல் போக வைக்க போகும் முதுமை யை நினைத்து விரைகிறேன் என்றும் இளமையுடன் இருக்க விரைகிறேன் முதுமையில் எதையும் இழக்கவில்லை என்ற சமாதானம் கற்பிக்க விரகிறேன் । நான் விரையும் வேகத்தில் உங்களிடும் சொல்ல நினைத்த வார்த்தைகள் நீங்களும் விரையுங்கள் உங்களை நேரம் இருந்தால் சந்திக்கிறேன் .

-லாவண்யா

No comments: