1.13.2008

இடையில் மாட்டி கொண்டு

சிந்தனைக்கும் செயலுக்கும் இடையில் மாட்டி கொண்டு தவிக்கும் நான்

சிந்திக்காமல் இருக்கையில் ஜடம் ஆகிறேன்.

செயல்படாமல் இருக்கையிலும் ஜடம் ஆகிறேன்.

- இப்படிக்கு பாதி ஜடம் .

No comments: