2.18.2008

என் பலம்

நான் என்னை புரிந்து கொண்டு இருப்பதும்
இன்னும் என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதும் தான்
என் பலம்.

No comments: