2.18.2008

காதல் படுத்திய பாடு கொஞ்சம் இல்லை

விடை பிரிய மனம் இல்லாமல் போனாலும்...
விடை பிரிய என்னும் காதல் மனது...

இனிமையான பாடல்களை உதடு மட்டும் பாடி கொண்டே இருக்கும்
நீ மனதில் பிம்பமாய் ஆட
என்னை பார்பவர்களுக்கு கேலி கூத்து போல் இருக்கும்.

No comments: